Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Zasady zamieszczania reklam w Gazecie Podatkowej
Zasady zamieszczania reklam w Gazecie Podatkowej

Zasady ogólne zamieszczania reklam, ogłoszeń wymiarowych oraz insertów
w Gazecie Podatkowej

I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

 1. Zasady Ogólne – zasady zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, reklam na łamach Gazety Podatkowej oraz insertów w Gazecie Podatkowej.
 2. Wydawca – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Owocowa 8, płatnik VAT zarejestrowany pod nr NIP: 599-26-85-818, rejestr przedsiębiorców w Zielonej Górze nr KRS 52107 będący Wydawcą dziennika Gazeta Podatkowa.
 3. Gazeta Podatkowa – wydawany przez Wydawcę dwa razy w tygodniu w poniedziałek i czwartek dziennik o zasięgu ogólnopolskim pod tytułem Gazeta Podatkowa, w tym wszystkie jego stałe, okazjonalne dodatki.
 4. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca zamieszczenie ogłoszenia wymiarowego, reklamy, lub insertu w Gazecie Podatkowej.
 5. Ogłoszenie przetargowe / ogłoszenie o licytacji – ogłoszenie wymiarowe zamieszczone na łamach Gazety, płatne za moduł wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).
 6. Reklama – materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego zamieszczany na łamach Gazety, płatny za moduł wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).
 7. Insert – materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, dołączony odpłatnie do całości nakładu Gazety, wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).

§2

Umieszczanie reklam, ogłoszeń na łamach oraz insertów w Gazecie Podatkowej jest dokonywane w oparciu o zasady ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.

§3

Wydawca i Redaktor Naczelny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

§4

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Gazety.

§5

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia ogłoszeń, reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§6

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji reklamy, ogłoszenia, insertowania w trakcie ich realizacji, jeżeli ich treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§7

 1. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach lub reklamach, oraz w zlecanych do zamieszczenia insertach – informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi, innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia, reklamy, insertu, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy, poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia lub reklamy będzie Redaktor Naczelny Gazety Podatkowej lub inny Redaktor bądź pracownik Wydawcy.

II. Warunki zamieszczania reklam

§8

Emisja ogłoszenia, reklamy, insertu jest dokonywana wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia z wykorzystaniem druku zamówienia (załącznik nr 2).

§9

 1. Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych ogłoszeń, reklam lub insertów zawiera załącznik nr 3.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń terminy dostarczenia zamówienia, przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych ogłoszeń, reklam, insertów są zgodne z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia (załącznik nr 2).

§10

Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia lub reklamy i ewentualne inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.). W przypadku insertu w Gazecie Ogłoszeniodawca zobowiązany jest przedstawić Wydawcy co najmniej jeden egzemplarz insertu lub jego projekt graficzny z dokładnym określeniem formatu, wagi i objętości insertu.

§11

Wydawca w formie pisemnej wyraża zgodę, po akceptacji wzoru ogłoszenia, reklamy, insertu na ich zamieszczenie w Gazecie Podatkowej.

§12

 1. Zamówienie, o którym mowa w §8, musi zawierać w swej treści następujące elementy:
  1. dane ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku innych podmiotów – nazwa (firma), siedziba i adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, telefony kontaktowe),
  2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  3. aktualny wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  4. REGON (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  5. numer NIP, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem VAT (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  6. datę wystawienia zamówienia,
  7. liczba i proponowane daty emisji,
  8. określenie formy i terminu płatności,
  9. pieczęć firmową Ogłoszeniodawcy,
  10. podpis Ogłoszeniodawcy.
 2. W przypadku zamówienia na ogłoszenie/reklamę na łamach Gazety Podatkowej:
  1. określenie stron Gazety Podatkowej, w których ma być zamieszczone ogłoszenie lub reklama,
  2. format ogłoszenia, reklamy,
  3. określenie kolorystyki (kolor/czarno-biały).
 3. W przypadku zamówienia na insertowanie w Gazecie Podatkowej:
  1. format insertu,
  2. waga insertu w gramach.

§13

 1. Reklamy, ogłoszenia, inserty powinny spełniać zasady techniczne (załącznik nr 4).
 2. Potwierdzenie zgodności z zasadami technicznymi dostarczonych ogłoszeń, reklam, insertów dokonywał będzie upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 3. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych dostarczonych ogłoszeń, reklam zostaną dopuszczone do druku wyłącznie na podstawie pisemnych ustaleń między Ogłoszeniodawcą a Wydawcą.

§14

 1. Ewentualne zmiany zamówienia treści reklamy, ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż w terminie 4 dni roboczych przed emisją. Zmiany winny być zatwierdzone na piśmie przez Wydawcę.
 2. W przypadku przekroczenia terminów zgłoszenia zmian zamówienia, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia, reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

§15

Rezygnacja z zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, insertu odbywa się na piśmie pod rygorem nieważności.

§16

Rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 7 dni przed emisją ogłoszenia, reklamy, insertu. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy w wysokości:

 • 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 6 dni przed emisją.
 • 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie 4 dni przed emisją.

§17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów.

§18

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania Gazety.

§19

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni na planowane ogłoszenia, reklamy.
 2. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do potwierdzenia rezerwacji poprzez złożenie pisemnego zamówienia na publikację ogłoszeń, reklam, insertów objętych tą rezerwacją na 8 dni przed emisją, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu.
 3. Niepotwierdzenie rezerwacji w drodze złożenia pisemnego zamówienia w terminach określonych w pkt. 2 powyżej, powoduje automatycznie anulowanie rezerwacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji.

§20

 1. Wydawca nie zapewnia Ogłoszeniodawcy wyłączności na zamieszczany w danym numerze insert. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu wkładkowanego tytułu będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.
 2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Ogłoszeniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej dopłaty ustalonej przez Wydawcę.
 3. W przypadku insertów wrzucanych, inserty umieszczane będą losowo. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki wyboru przez Ogłoszeniodawcę miejsca (strony) ich włożenia do Gazety Podatkowej.

III. Reklamacje

§21

 1. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania ogłoszeń, reklam, insertów Ogłoszeniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 5 dni od daty pierwszej zakwestionowanej emisji ogłoszenia, reklamy, insertów.
 2. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z opłacania kolejnych zamawianych emisji ogłoszeń, reklam, insertów.
 3. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. opis wad i usterek w opublikowanym ogłoszeniu, reklamie, w stosunku do złożonego zamówienia,
  2. egzemplarz Gazety Podatkowej z zamieszczoną przedmiotową reklamą, ogłoszeniem bądź informację, że nie doszło do publikacji pomimo dostarczonego zamówienia,
  3. w odniesieniu do emisji insertów, dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonanie w terminie wpłaty,
  4. datę i numer wydania Gazety Podatkowej, w którym doszło lub miało dojść do emisji ogłoszenia, reklamy, insertu.
 4. Odpowiedzi na złożone reklamacje będzie udzielać upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia, reklamy, insertu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą Wydawca i Ogłoszeniodawca.

IV. Płatności

§22

Wynagrodzenie dla Wydawcy za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy, insertów jest ustalane na podstawie cennika (załącznik nr 1).

§23

Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wydawcy za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy, insertów zgodnie z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia (załącznik nr 2).

§24

 1. Zapłata za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy, insertów następuje w 100 %, z góry, najpóźniej na 5 dni roboczych przed emisją.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy, insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia (załącznik nr 2).
 3. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia, reklamy, insertów, dokonywana jest na konto:
  BH S.A. O/Gorzów Wlkp. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000

§25

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, insertów w przypadku nie dotrzymywania terminów płatności.

§26

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §24, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych ogłoszeń, reklam, insertów Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§27

Zamieszczenie reklamy, ogłoszenia, insertu niestandardowego ustalane będzie indywidualnie przez Wydawcę w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą.

V. Postanowienia końcowe

§28

Integralną część zasad ogólnych zamieszczania ogłoszeń wymiarowych, reklam oraz insertów w Gazecie Podatkowej stanowi:

§29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Prasowego.

§30

Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Siedziby Wydawcy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.