Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Reklama w czasopismach – zasady zamieszczania reklam w czasopismach
Reklama w czasopismach – zasady zamieszczania reklam w czasopismach

Zasady ogólne zamieszczania reklam wymiarowych oraz insertów w czasopismach

I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

 1. Zasady Ogólne – zasady zamieszczania reklam wymiarowych, na łamach Czasopism oraz insertów w Czasopismach.
 2. Wydawca – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
  ul. Owocowa 8, płatnik VAT zarejestrowany pod nr NIP: 599-26-85-818, rejestr przedsiębiorców w Zielonej Górze nr KRS 52107 będący Wydawcą Czasopism.
 3. Czasopisma – wydawane przez Wydawcę:
  1. Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych – co dziesięć dni,
  2. dwutygodniki: Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego.
 4. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie reklamy wymiarowej lub insertowanie w Czasopismach.dwutygodniki: Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego.
 5. Insert – materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny dołączony odpłatnie do całości lub części nakładu Czasopism wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).dwutygodniki: Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego.
 6. Reklama – materiał reklamowy wymiarowy zamieszczany na łamach Czasopism, płatny za format wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).dwutygodniki: Ubezpieczenia i Prawo Pracy, Poradnik VAT, Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Przegląd Podatku Dochodowego.

§2

Umieszczanie reklam oraz insertów w Czasopiśmie/mach jest dokonywane w oparciu o zasady ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.

§3

Wydawca i Redaktor Naczelny nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i insertów.

§4

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Czasopism/a.

§5

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§6

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji reklam, insertowania w trakcie ich realizacji, jeżeli ich treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§7

 1. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny wyłącznie za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji reklamach, oraz w zlecanych do zamieszczenia insertach – informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi, innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiana reklama, insert nie jest sprzeczna/y z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą reklamy, insertu w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy, poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą reklamy lub insertu będzie Redaktor Naczelny Czasopism/a lub inny Redaktor bądź pracownik Wydawcy.

II. Warunki zamieszczania reklam, insertów

§8

Emisja reklamy, insertu dokonywana jest wyłącznie na podstawie pisemnego zamówienia z wykorzystaniem druku zamówienia (załącznik nr 2).

§9

 1. Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych reklam, insertów zawiera załącznik nr 3.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń terminy dostarczenia zamówienia, przesłania materiałów do akceptacji oraz terminy dostarczenia gotowych reklam, insertów są zgodne z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia (załącznik nr 2).

§10

Integralną częścią zamówienia jest tekst reklamy, komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) bądź materiały gotowe do druku. Do wszystkich dostarczanych materiałów należy dołączyć próbny wydruk (proof, cromalina itp.). W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów.
W przypadku insertu w Czasopiśmie/mach Ogłoszeniodawca zobowiązany jest przedstawić Wydawcy co najmniej jeden egzemplarz insertu lub jego projekt graficzny z dokładnym określeniem formatu, wagi i objętości insertu.

§11

Wydawca w formie pisemnej wyraża zgodę, po akceptacji reklamy, insertu na ich zamieszczenie w Czasopiśmie/mach.

§12

Zamówienie, o którym mowa w §8, musi zawierać w swej treści następujące elementy:

 1. dane Ogłoszeniodawcy (w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku innych podmiotów – nazwa (firma), siedziba i adres pod którym podmiot prowadzi działalność, telefony kontaktowe),
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 3. aktualny wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 4. Regon (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 5. numer NIP, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem VAT (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
 6. datę wystawienia zamówienia,
 7. liczbę i proponowane daty emisji,
 8. określenie formy i terminu płatności,
 9. pieczęć firmową Ogłoszeniodawcy,
 10. podpis Ogłoszeniodawcy.

W przypadku zamówienia na reklamę na łamach Czasopism:

 1. określenie strony czasopisma na której ma być zamieszczona reklama,
 2. format reklamy,
 3. określenie kolorystyki (kolor/czarno-biały).

W przypadku zamówienia na insertowanie w Czasopiśmie:

 1. format insertu,
 2. waga insertu w gramach.

§13

 1. Reklamy, inserty powinny spełniać zasady techniczne określone w załączniku nr 4.
 2. Potwierdzenia zgodności z zasadami technicznymi dostarczonych reklam, insertów dokonuje upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 3. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych dostarczonych reklam, insertów zostaną dopuszczone do publikacji wyłącznie na podstawie pisemnych ustaleń między Ogłoszeniodawcą a Wydawcą.

§14

 1. Ewentualne zmiany zamówienia treści reklamy Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż w terminie 13 dni przed emisją. Zmiany winny być zatwierdzone na piśmie przez Wydawcę.
 2. W przypadku przekroczenia terminów zgłoszenia zmian zamówienia, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

§15

Rezygnacja z zamieszczenia reklamy, insertu odbywa się na piśmie pod rygorem nieważności.

§16

 1. W przypadku insertowania, rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 9 dni roboczych przed emisją insertu. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy w wysokości:
  1. 15% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 8 dni roboczych przed emisją.
  2. 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 6 dni roboczych przed emisją.
  3. 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie poniżej 6 dni roboczych przed emisją.
 2. W przypadku reklamy, rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 16 dni roboczych przed emisją reklamy. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy w wysokości:
  1. 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 15 dni roboczych przed emisją.
  2. 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie poniżej 15 dni roboczych przed emisją.

§17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów.

§18

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania Czasopism/a.

§19

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać w formie pisemnej wcześniejszej rezerwacji terminów na planowaną reklamę, insertowanie.
 2. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do potwierdzenia rezerwacji poprzez złożenie pisemnego zamówienia na publikację reklam, insertów objętych tą rezerwacją na 30 dni przed emisją, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Niepotwierdzenie rezerwacji w drodze złożenia pisemnego zamówienia w terminach określonych w pkt. 2 powyżej, powoduje automatycznie anulowanie rezerwacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności względem Ogłoszeniodawcy z tytułu anulowania dokonanej rezerwacji.

§20

 1. Wydawca nie zapewnia Ogłoszeniodawcy wyłączności na zamieszczany w danym numerze insertu. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu wkładkowanego tytułu będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność.
 2. Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Ogłoszeniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Ogłoszeniodawcę stosownej dopłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy.
 3. Inserty umieszczane będą w środku czasopisma. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki zamieszczenia insertu pod pierwszą stroną czasopisma lub w paczce pomiędzy czasopismami. Warunkiem jest zaistnienie możliwości technicznych ustalanych każdorazowo z Wydawcą oraz uiszczenie opłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy.

III. Reklamacje

§21

 1. Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof, cromalina itp.) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Ogłoszeniodawcę przed wykonaniem usługi.
 2. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklam, insertów Ogłoszeniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 5 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji reklamy, insertu.
 3. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z opłacania kolejnych zamawianych emisji reklam, insertów.
 4. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. w odniesieniu do emisji reklam
   • dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonanej w terminie wpłaty
   • egzemplarz czasopisma z zamieszczoną przedmiotową reklamą lub datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji reklamy
  2. w odniesieniu do emisji insertów,
   • dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonanej w terminie wpłaty,
   • egzemplarz czasopisma z zamieszczonym insertem lub datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji insertu.
 5. Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 6. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji reklamy, insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 7. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Ogłoszeniodawca.

IV. Płatności

§22

Wynagrodzenie dla Wydawcy za zamieszczenie reklam, insertów jest ustalane na podstawie cennika (załącznik nr 1).

§23

Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wydawcy za zamieszczenie reklam, insertów zgodnie z informacją podaną przez Wydawcę w druku zamówienia (załącznik nr 2).

§24

 1. Zapłata za zamieszczenie reklam, insertów następuje w 100 % z góry, najpóźniej na 5 dni roboczych przed emisją.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za zamieszczenie reklamy, insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną przez Wydawcę w druku zlecenia (załącznik nr 2).
 3. Płatność za zamieszczenie reklam, insertów dokonywana jest na konto:
  BH S.A. O/Gorzów Wlkp. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000

§25

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklam, insertów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§26

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §23, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, insertów Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§27

Zamieszczenie reklamy, insertu niestandardowego ustalane będzie indywidualnie przez Wydawcę w uzgodnieniu z Ogłoszeniodawcą.

V. Postanowienia końcowe

§28

Integralną część zasad ogólnych zamieszczania reklam, insertów w Czasopismach stanowi:

§29

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Prasowego.

§30

Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Siedziby Wydawcy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.