Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś » Reklama » Reklama w portalach internetowych – zasady zamieszczania reklam w portalach internetowych
Reklama w portalach internetowych – zasady zamieszczania reklam w portalach internetowych

Zasady ogólne emisji reklamy banerowej w portalu internetowym oraz serwisach internetowych

I. Postanowienia ogólne

§1

Określenia i definicje:

 1. Zasady Ogólne – zasady zamieszczania banerów w portalach internetowych
 2. Wydawca – Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Owocowa 8, płatnik VAT zarejestrowany pod nr NIP: 599-26-85-818, rejestr przedsiębiorców w Zielonej Górze nr KRS 52107
 3. Ogłoszeniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamawiająca zamieszczenie banera w portalu internetowym lub/i serwisach internetowych.
 4. Baner – reklama banerowa wymiarowa zamieszczana w portalach internetowych, płatna za moduł wyszczególniony w cenniku Wydawcy (załącznik nr 1).
 5. Portal Internetowy – portal internetowy prowadzony przez Wydawcę pod aktualnym adresem URL: http://www.gofin.pl, oraz każdym, który go zastąpi lub zostanie dodany.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Wydawcę pod aktualnymi adresami URL: http://www.sgk.gofin.pl, http://www.gazetapodatkowa.pl, oraz każdym, który je zastąpi lub zostanie dodany.

§2

Umieszczanie reklamy banerowej w portalu internetowym lub/i serwisach internetowych jest dokonywane w oparciu o zasady ogólne oraz obowiązujące przepisy prawa.

§3

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych banerów.

§4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklamy banerowej bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§5

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca ma prawo odmowy publikacji reklamy banerowej w trakcie realizacji, jeżeli jej treść czy forma spotka się z negatywnym odbiorem.

§6

W przypadku reklam zawierających teksty lub fotografie osób trzecich, Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie majątkowe do tych materiałów, i że zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich emisji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiana reklama banerowa nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).

II. Warunki emisji reklamy banerowej w portalu internetowym www.gofin.pl, oraz serwisach www.sgk.gofin.pl, www.gazetapodatkowa.pl

§7

 1. Emisja banera w portalu internetowym lub/i serwisach internetowych odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia (załącznik 4), zawierającego następujące informacje:
  1. daty emisji reklamy,
  2. miejsce emisji zamawianej reklamy banerowej, jej wielkość i rodzaj,
  3. termin płatności,
  4. imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej,
  5. adres e-mail,
  6. pieczęć firmową,
  7. podpis Ogłoszeniodawcy,
  8. numer NIP, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem VAT (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  9. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku spółek prawa handlowego (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  10. Regon (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  11. aktualny wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej (ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 2. Zamówienie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy w terminach określonych w załączniku nr 2 tabela nr 1.
 3. Wszelkie braki formalne i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby z tego tytułu powstać.
 4. Integralną częścią zamówienia są gotowe materiały reklamowe do emisji.

§8

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamy banerowej.
 2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
  1. istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  2. zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §7 ust.1, nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem określonym w załączniku nr 2, tabela nr 1
 3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §8 ust.2 zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§9

 1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy banerowej.
 2. Wybór miejsca emisji reklamy banerowej w portalu internetowym lub/i serwisach internetowych następuje wyłącznie poprzez wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być emitowany baner.
 3. Warunkiem emisji banera w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
  1. istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
  2. dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §7 ust.1.

§10

 1. Materiały reklamowe Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem.
 2. Materiały reklamowe powinny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 3.
 3. Ewentualne zmiany zamówienia bądź materiału reklamowego Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu, nie później niż w terminach określonych w załączniku nr 2.
 4. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki emisji reklamy w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.
 5. Każdorazowa zmiana kreacji reklamy po rozpoczęciu kampanii może nastąpić jedynie po uprzedniej akceptacji przez Wydawcę.

§11

 1. Rezygnacja z zamówienia reklamy banerowej, o którym mowa w §7 ust.1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Rezygnacja z zamówienia musi być dostarczona Wydawcy na 5 dni roboczych przed emisją reklamy banerowej. W przeciwnym razie nastąpi obciążenie Ogłoszeniodawcy w wysokości:
  1. 50% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed emisją,
  2. 100% – w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed emisją.

III. Reklamacje

§12

 1. Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklamy banerowej Ogłoszeniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 7 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji reklamy banerowej.
 2. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z opłacania kolejnych zamawianych emisji reklam.
 3. Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. opis wad i usterek w wyemitowanej reklamie w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia i dokonania w terminie wpłaty,
  2. datę, w której doszło lub miało dojść do emisji banera,
  3. numer zamówienia.
 4. Odpowiedzi na złożone reklamacje będzie udzielać upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej.
 5. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych.
 6. Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą Wydawca i Ogłoszeniodawca.

IV. Płatności

§13

Wynagrodzenie dla Wydawcy za emisję banera jest ustalane na podstawie cennika (załącznik nr 1).

§14

Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty Wydawcy za emisję reklamy banerowej zgodnie z informacją podaną przez Wydawcę w druku zamówienia (załącznik nr 4).

§15

 1. Zapłata za emisję reklamy banerowej następuje najpóźniej na 5 dni roboczych przed emisją banera.
 2. W przypadku indywidualnych ustaleń zapłata za emisję reklamy banerowej następuje w terminie zgodnym z informacją podaną przez Wydawcę w druku zamówienia (załącznik 4).
 3. Płatność za emisję reklamy banerowej dokonywana jest na konto:
  BH SA O/Gorzów Wlkp. nr 14 1030 1133 0000 0000 3533 0000

§16

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklamy w przypadku niedotrzymywania terminów płatności.

§17

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §15, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych banerów Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

V. Postanowienia końcowe

§18

Integralną część zasad ogólnych zamieszczania reklamy banerowej w portalu internetowym lub/i serwisach internetowych stanowi:

 • załącznik nr 1 (cennik),
 • załącznik nr 2 (terminy),
 • załącznik nr 3 (wymagania techniczne),
 • załącznik nr 4 (formularz zamówienia).

§19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy Prawa Prasowego.

§20

Spory wynikłe ze stosunków objętych niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Siedziby Wydawcy.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60